Algemene voorwaarden met betrekking tot de verleende diensten

 

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1: Is van toepassing op al onze offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten tussen kko-training en coaching en opdrachtgevers, respectievelijk op hun rechtsopvolgers. Wat niet van toepassing is op onze algemene voorwaarden, zijn dat van de opdrachtgevers. Alle afwijkingen op deze algemene voorwaarden, zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2: KKO – Training en Coaching is bevoegd om wijziging in deze algemene voorwaarden toe te passen.  De wijziging treden dan in op de aangekondigde tijdstip van inwerkingstrede. Opdrachtgevers zullen hierover tijdig geïnformeerd worden.  Indien er geen tijdstip van inwerkingstrede is afgesproken, dan treedt de nieuwe algemene voorwaarden in  zodra alle opdrachtgevers hiervan op de hoogte zijn gesteld.

Artikel 2: Opdracht tot stand gekomen
2.1: Alle offertes die door KKO – Training en Coaching worden samengesteld, is gebaseerd op de verkregen informatie dat door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
2.2: Alle opgestelde offertes door KKO – Training en Coaching zijn vrijblijvend, na ondertekening van een overeenkomst tussen KKO – training en coaching en de opdrachtgever komt de opdracht tot stand.

Artikel 3:  Wijzigingen in de opdracht
3.1: Wanneer er na instemming en akkoord gaan van een opdracht en er tussentijds besloten wordt om de omvang, aanpak en werkwijze aan te passen door de opdrachtgever, dan zal dit in rekening gebracht worden. Indien kko- training en coaching op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen alle verrichten werkzaamheden vergoed worden volgens de van toepassing zijnde tarieven van kko-training en coaching. Hierover ontvangt de opdrachtgever een rekening en wordt er ook ondertekend voor de nieuwe werkvorm/aanpak.
3.2: Wanneer KKO – Training en Coaching zelf ervoor kiest om een pakket te wijzigen of uit te breiden, omdat dit meer passend is voor de doelgroep, dan wordt extra werk niet in rekening gebracht. Bij extra werk kunt u denken aan aanvullende opdrachten, of de omvang van het project wijzigt.

Artikel 4: De opdracht
4.1: De door opdrachtgever aangegeven contactpersoon zal ten alle tijden de contactpersoon zijn, waarnaar kko-training en coaching een mededeling doet, en van wie het informatie ontvangt.
4.2: KKO – Training en Coaching, zal ten alle tijden alle trainingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. KKO – Training en Coaching zal er alles aan doen om het wilsovereenstemming beoogde resultaat te bereiken.
4.3: KKO – Training en Coaching is gerechtigd om bij de uitvoering van een overeenstemming bepaalde werkzaamheden, in overleg met de opdrachtgever, te laten verrichten door derde.
4.4: De opdrachtgever aanvaardt een opdracht op basis van een offerte en overeenstemmingsakkoord getekend te hebben gestuurd.  Hierin leest u:

  • informatie dat is ingewonnen bij de opdrachtgever
  • doelstelling, doelgroep, data en een globaal plan van aanpak.
  • tarieven per dagdeel of per uur,
  • BTW verrekening
  • Duidelijke vermelding van reiskosten, reisuren en andere opdracht gebonden kosten zijn inbegrepen of apart gedeclareerd zullen worden
  • of er desgewenst of genoodzaakt een evaluatie plaats zal vinden.

Deze opsomming is niet limitatief. Zaken die niet genoemd zijn maar in de lijn liggen van de genoemde onderwerpen kunnen vanzelfsprekend door opdrachtgever en KKO – Training en Coaching in overleg geregeld worden.

Artikel 5 overmacht
5.1: Overmacht wordt verstaan  omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en deze zijn niet aan KKO – Training en Coaching toe te rekenen. KKO – Training en Coaching heeft het recht zich te beroepen op overmacht .
5.2: In geval van overmacht, waardoor KKO – Training en Coaching het overeengestemde verplichting niet kan nakomen, dan wordt de opdrachtgever hierover op de hoogte gebracht.
5.3: tijdens overmacht worden de verplichtingen van KKO – Training en Coaching opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door KKO – Training en Coaching niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
5.4: Indien KKO – Training en Coaching bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichting kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 6 Beëindiging
6.1: Voor beide partijen is het mogelijk om de overeenkomst voortijdig eenzijdig te beëindigen indien een van hen van mening is dat de opdracht niet meer uitgevoerd kan worden. De beëindiging zal bekend gemaakt worden via een schriftelijke toelichting.
6.2: Trainingen met open inschrijvingen worden geannuleerd indien er twee weken voor aanvangsdatum minder dan 2 cursisten zijn ingeschreven.
6.3: Indien tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door de opdrachtgever, heeft KKO – Training en Coaching vanwege het ontstane verlies recht op compensatie, daarbij geldt:
In geval van annulering door de opdrachtgever van een overeengekomen onderzoeks- of adviesopdracht zal de tijd die reeds werd vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht in de eerste vier weken na de annuleringsdatum, door ons volledig in rekening worden gebracht. De tijd die reeds werd vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht na de eerste vier weken en vóór de negende week na de annuleringsdatum, door ons voor 50% in rekening worden gebracht.
In geval van annulering van een overeengekomen trainingsopdracht wordt, indien de annulering plaatsvindt binnen acht weken voor de startdatum van de training, 50% van de aan de training gebonden kosten in rekening gebracht. Indien de annulering binnen vier weken voor de startdatum plaatsvindt, zal 90% van de kosten in rekening worden gebracht.
Bij annulering vóór acht weken voor de startdatum van de training zijn geen kosten verschuldigd met uitzondering van eventueel gemaakte voorbereidingskosten. Deze zullen in dat geval volledig in rekening worden gebracht.
In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) na aanvang van de training deelname tussentijds beëindigen of anderszins niet aan de training kan deelnemen, heeft de opdrachtgever geen recht op vergoeding.
Voor trainingen met een zgn. ‘open inschrijving’ is annulering mogelijk onder de volgende voorwaarden:
Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zal € 95,00 (excl. 21% b.t.w.) administratiekosten in rekening gebracht worden.
Bij annulering tussen twee en vier weken voor aanvang van de training wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd.
Annulering dient schriftelijk plaats te vinden, waarbij de datum van het poststempel, dan wel het tijdstip van ontvangst van de e-mail/fax bepalend is voor de te hanteren annuleringstermijn.
6.4: Indien een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
6.5: KKO – Training en Coaching kan de opdracht bovendien voortijdig beëindigen in de navolgende gevallen:
- indien de opdrachtgever ernstig te kort schiet in het verschaffen van de noodzakelijke informatie als bedoeld in art. 2.1;
- wanneer KKO – Training en Coaching gegronde reden heeft te twijfelen aan de juistheid van de door de opdrachtgever verschafte informatie;
- indien de opdrachtgever in strijd handelt met de artikelen 9, 12 en 13;
Een en ander onverminderd het recht van KKO – Training en Coaching schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 vervanging deelname
Als de opdrachtgever wenst een andere deelnemer te laten deelnemen aan de training, kan dit enkel als er voor aanvang van de training wordt meegedeeld. de mededeling moet minimaal 48 uur van te voren gemeld worden i.v.m. intakes procedures. Mocht het gebeuren dat het niet gelukt is om 48 uur van te voren te melden, dan vind er geen intake meer plaats en zal er nog wel deelgenomen kunnen worden aan de training door een vervanger. Vervanging na aanvang van een training is niet meer toegestaan, mits de trainer hiermee akkoord is gegaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1: KKO – Training en Coaching is jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van KKO- Training en Coaching.
8.2: Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij KKO – Training en Coaching meldt.
8.3: De aansprakelijkheid van KKO – Training en Coaching wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever KKO – Training en Coaching onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en KKO – Training en Coaching ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat KKO – Training en Coaching in staat is adequaat te reageren.
8.4: Tekortkomingen kunnen maximaal leiden tot ontbinding van de overeenkomst met als gevolg restitutie van 1 x factuurwaarde.

Artikel 9: Tarieven
9.1: De kosten voor trainingen worden steeds berekend per dagdeel (= een ochtend, middag of avond). Dit dagdeeltarief kan jaarlijks worden aangepast. Dit bedrag is exclusief de reis- en verblijfkosten en exclusief cursusmateriaal. Voorbereidingskosten voor een training worden alleen gedeclareerd indien hierover met de opdrachtgever afspraken zijn gemaakt. De kosten voor overige opdrachten worden berekend per dagdeel (een ochtend, middag of avond) of per uur.
9.2: Reis- en verblijfkosten worden enkel in rekening gebracht bij in-company trainingen en individuele trainingen.
9.3: KKO – Training en Coaching mag prijsverhogingen in de reis- en verblijfkosten, doorberekenen aan de opdrachtgever. Indien de prijsverhoging meer dan 20% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10: Betaling
10.1: De voorbereidings- en uitvoeringskosten worden gedeclareerd direct na ontvangst van de ondertekende opdrachtbevestiging. Het is mogelijk dat een betaling in termijnen wordt afgesproken. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening t.n.v. KKO – Training en Coaching.
10.2: Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het verschuldigde bedrag, inclusief BTW en de wettelijke rente verschuldigd.
10.3: Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
10.4: In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
10.5: Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met een minimum van € 250,-. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven.
10.6: De vorderingen van KKO – Training en Coaching op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- na het sluiten van de overeenkomst aan KKO – Training en Coaching ter kennis gekomen omstandigheden geven KKO – Training en Coaching goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien zich het geval voordoet als genoemd in art. 7.2.
10.7: In de genoemde gevallen is KKO – Training en Coaching bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van KKO – Training en Coaching vergoeding te vorderen.
10.8: Indien de opdrachtgever recht heeft op restitutie van reeds gedane betalingen, ontvangt deze hiervoor een creditnota. KKO – Training en Coaching zal deze bedragen binnen 14 dagen na het ontstaan van het recht op restitutie betalen.

Artikel 11: Uitsluiting
Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, heeft KKO – Training en Coaching het recht deelname van de opdrachtgever, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, aan een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten. Uitsluiting ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 12: Eigendom
Offertes, modellen, instrumenten, waaronder ook software, en tot het trainingsprogramma behorende materiaal die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht met inbegrip van eventuele aanpassingen, wijzigingen en aanvullingen, zijn en blijven het eigendom van KKO – Training en Coaching. Zonder schriftelijke toestemming van KKO – Training en Coaching zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig ander materiaal worden gepubliceerd of op andere wijze dan ook worden vermenigvuldigd. KKO – Training en Coaching verleent aan zijn opdrachtgevers het niet-exclusieve recht van gebruik van de trainingshandleiding en overige materiaal, voor het gebruik zoals in de opdrachtbevestiging is vermeld.
Het eigendom, waaronder het intellectuele eigendom, van het trainingsmateriaal en alle daarmee verband houdende materialen blijft aan KKO – Training en Coaching voorbehouden. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 vertrouwelijkheid
Alle partijen staan ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Informatie zal ten alle tijden vertrouwelijk behandeld worden.

Artikel 14: Recht
Uitsluitend van toepassing op deze overeenkomst is de Nederlandse recht.

Artikel 15: Geschillenregeling
De geschillen welke tussen KKO – Training en Coaching en opdrachtgever mag ontstaan door KKO – Training en Coaching met de opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, kan worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter de rechtbank in Amsterdam.

december 2015